Logo Bakryk Zorgbakkerij

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
Zorgbakkerij BakRyk KvK: 86286587
Adres: Mr W. M. Oppedijk van Veenweg 24 9251 GA Burgum
Telefoonnummer:06-40458082
Email: info@bakryk.nl

Zorgbakkerij BakRyk verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Zorgbakkerij BakRyk persoonsgegevens: 

  • Het onderhouden van contact; 
  • Juiste registratie van geboden zorg; 
  • Het verrichten van administratieve handelingen; 
  • Verbetering van de dienstverlening;
  • Facturering; 
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
  • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Verstrekking aan derden,

In het kader van haar dienstverlening kan zorgbakkerij BakRyk persoonsgegevens uitwisselen. 
Zorgbakkerij BakRyk kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Zorgbakkerij BakRyk  aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Zorgbakkerij zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren,

Zorgbakkerij  BakRyk zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Zorgbakkerij BakRyk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens  bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging aan wanneer nodig, om zo te allen tijde een verantwoord niveau van beveiliging te kunnen borgen.

Uw rechten, 

U heeft het recht om zorgbakkerij BakRyk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u Zorgbakkerij BakRyk verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

Jelle van der Woude 
Mr M. W Oppedijk van Veenweg 24 Tel: 0640458082 info@bakryk.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgbakkerij BakRyk laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring,

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-08-2022.

Zorgbakkerij kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.